ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์วัดศรีปันเงิน
   
ประวัติวัดศรีปันเงิน
อัศจรรย์พระธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ
อัศจรรย์พระธาตุหลวงปู่พระครูขันตยาภรณ์
พระเจดีย์ธาตุ
พระวัดศรีปันเงิน
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
พระภิกษุวัดศรีปันเงิน
สามเณรวัดศรีปันเงิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สถานีวิทยุศรีปันเงินสันป่าตอง
งานบูรณะ
ประตูวัด
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ซ่อมสร้างโรงครัว
เชิญร่วมทำบุญกับวัดศรีปันเงิน
ขออุปถัมภ์ข้าวสารอาหารแห้งและค่าน้ำค่าไฟฟ้า
สถานที่สำคัญในวัดศรีปันเิงิน
ศาลาอเนกประสงค์ (สำนักงาน)
เส้นทางเดินทางมาวัดศรีปันเงิน
   

 

ประวัติสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมศรีปันเงินสันป่าตอง

133  หมู่ที่ 11  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120

ระบบ  F.M. 88.25 MHz

คลื่นเสียงสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา  สาระธรรมนำปัญญาสู่สังคมไทย

๑. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 133  หมู่ที่ 11 วัดศรีปันเงิน  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120

๒. ประวัติความเป็นมา

               เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๗ ในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายทางด้านวิธีการและรูปแบบ    ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน  โดยการนำเสนอสาระธรรมที่หลากหลายและข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นกลางทางด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ทางคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองและชุมชนอำเภอสันป่าตอง  ได้ประชุมปรึกษากันให้มีการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนศรีปันเงินสันป่าตองขึ้นมา  เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอสันป่าตอง  ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  ณ วัดศรีปันเงิน  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีพระครูธรรมภิรมเจ้า คณะอำเภอสันป่าตองเป็นประธาน  ที่ประชุมจึงมีมติให้พระครูสุนทรขันติรัตรองเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ

             ต่อมา  ทางคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองได้ประชุมมีมติประกาศคณะสงฆ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง  จำนวน ๒๐ รูป/คน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗  คณะกรรมการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ ขนาด ๑ กิโลวัตต์ขึ้น เพื่อภารกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองภาค ๗ ให้ชื่อสถานีวิทยุว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชนศรีปันเงินสันป่าตอง ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

          ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการใน  วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีพระครูธรรมภิรม  เป็นประธานพิธี   เริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  และออกอากาศเป็นทางการตามผังรายการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป  ออกอากาศทุกวันระหว่างเวลา  05.00 – 22.00  น.  รัศมีการกระจายเสียง  10 – 15  กิโลเมตร
 
Copyright © 2010-2021 โดย วัดศรีปันเงิน - http://www.sripanngoen.com
วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553